Bankin ili bančin

Bankin ili bančin.jpg

Većina nas sigurno već ima otvoren neki oblik bankovnog računa, no u korištenju posvojnog pridjeva imenice banka dolazimo do dva oblika – bankin i bančin. Pogledamo li slične primjere s imenicama baka, seka i majka, vidimo da dobivamo pridjeve bakin i sekin, a ne bačin i sečin, unatoč očekivanoj palatalizaciji kao što dobivamo kod majčin.

Identična situacija pojavljuje se kod imenice banka pa je ispravno koristiti oblik bankin.

Piše: Mihailo Valjetić