Vokativ ženskih imena

Vokativ je peti padež. On ne odgovara na padežno pitanje, već dolazi uz usklike hej, oj, ej. Stoga, uloga vokativa je dozivanje, oslovljavanje, pridobivanje nečije pozornosti.

Nastavci za vokativ su -e, -u, -o, -a, -i; ovisno o rodu i o slovu ili suglasničkim skupinama kojima riječ završava. Iako se možda na prvi pogled vokativ čini jednostavnim, često se griješi kod njegove upotrebe.

Danas ćemo komentirati vokativ ženskih imena. Vokativ ženskih osobnih imena nosi nastavke -o, -e, -a. Do pogrešne upotrebe može doći ako se izjednače nominativ i vokativ, no i u tom slučaju postoje iznimke.

Josip Silić i Ivo Pranjković u Gramatici hrvatskog jezika za gimnazije i visoka učilišta navode da osobna imena koja završavaju na -ic-a imaju nastavak -e u vokativu: Anice, Dragice, Marice.

No, osobna imena koja ne završavaju na -ic-a mogu imati nastavke -o ili -a. Prema tome, ispravno je reći Sonja/Sonjo, Ivana/Ivano, Marta/Marto.

Kao i uvijek, preporučljivo je da se dosljedno držite jedne inačice u tekstu.

PIŠE: Anja Hudoletnjak