Aktualan ili aktuelan

Aktualan ili aktuelan.jpg

Aktualan ili aktuelan?

Radi se o dva oblika istog pridjeva. Oba su u hrvatskom prihvatljiva, no prednost se daje obliku aktualan. Pridjev je latinskog porijekla, a razlika u jednom glasu (a/e) nastala je „pri transportu“. 

Naime, oblik aktualan preuzet je izravno iz latinskog: pridjevu actualis (= „sadašnji“) uklonjen je latinski (-is) i dodan hrvatski nastavak (-an, -na, -no). Oblik aktuelan preuzet je „iz druge ruke“, iz tzv. jezika posrednika, francuskog (actuel) ili njemačkog (aktuell), koji su lat. model prilagodili svom glasovnom sustavu (a ˃ e). 

Preporučuje se, dakle, oblik aktualan kao „izvorniji“. Isto vrijedi za sve slične pridjeve posuđene izravno iz latinskog: vizualan, eventualan, genijalan itd.

Piše: Ivan Baričević