Kvadratni kilometar i kvadratni metar

kvadratni metri u kilometre

S mjernim jedinicama prvi put dolazimo u kontakt u trećem razredu osnovne škole te ih tijekom ostatka školovanja neprekidno koristimo u nastavi matematike, fizike, kemije i tehničke kulture, a kroz spomenute predmete, svoje znanje o mjerenju i vrstama jedinica proširujemo brojnim prefiksima, od piko- do tera-, primjenjujući ih na svakodnevne situacije.

Prvo se upoznajemo s osnovnim mjernim jedinicama poput milimetra, centimetra, decimetra i metra čije se vrijednosti razlikuju u samo jednoj desetici krećući se od najmanje do najveće. Tako se primjerice 1000 mm može zapisati kao jedan metar, a isto vrijedi i za 100 cm te 10 dm. No, kod pretvaranja 1 km u metre moramo biti oprezni jer metar nije deseti, niti stoti, već tisućiti dio kilometra pa se tek na 1000 metara može govoriti o jednom cijelom kilometru.

Problem nastaje kad se s udaljenosti prijeđe na izračunavanje površine gdje mnogi zaboravljaju kako se do tog podatka uopće dolazi pa pojmove kvadratni metar i kvadratni kilometar često pogrešno upotrebljavaju. Naime, ako imamo zemljište koje je 1000 metara po dužini i 1000 metara po širini, tada ne možemo reći da imamo 1000 kvadratnih metara zemljišta jer se površina dobiva množenjem dužine i širine. U tom slučaju riječ je o 1 000 000 kvadratnih metara zemljišta što odgovara jednom kvadratnom kilometru. Tu dolazimo do još jedne česte zabune da je jedan kvadratni kilometar jednak 1000 kvadratnih metara, jer se tijekom pretvaranja jedinica nerijetko izostavi dodatni faktor u množenju.

Naravno, omjere između jedinica za računanje površine ne moramo napamet učiti već je dovoljno primijeniti znanje s početka teksta. Primjerice, ako trebamo 6 kvadratnih kilometara pretvoriti u kvadratne metre, tad samo umjesto oznake za kilometar upišemo da 1 km ima 1000 metara. Budući da se ovdje radi o kvadratnim kilometrima, 1000 metara moramo također kvadrirati pri čemu dolazimo do brojke milijun te množenjem sa 6 dobivamo rezultat od 6 000 000 kvadratnih metara. Slična pravila vrijede i za računanje zapremine, samo u tom slučaju moramo obratiti pozornost na još jedan faktor jer se radi o kubnim metrima.

Piše: Mihailo Valjetić

Gleda, kritizira i izvještava o najnovijim TV serijama, tweeta, prevodi, a u slobodno vrijeme studira matematiku u Osijeku.