Porodiljni ili rodiljni

Iako u svakodnevnom govoru i pismu često koristimo izraze porodiljni dopust, porodiljne naknade, sama riječ porodiljni nije u duhu hrvatskog jezika. Štoviše, potrebno ju je zamijeniti ispravnom inačicom rodiljni te prema tome govoriti/pisati o rodiljnom dopustu, rodiljnoj naknadi i slično.

Riječ rodiljni povezujemo s imenicom rodilja, a porodiljni s porodilja. Možete već i na temelju ovih veza i usporedba uočiti da je dio hrvatskog standardnog jezika imenica rodilja, a ne porodilja. U prilog tome govori i činjenica da kažemo rodilište, a ne porodilište.

U ovoj dvojbi porodiljni/rodiljni ispravnu inačicu rodiljni potvrđuje i sam naziv Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Stoga, iako se često u medijima koriste izrazi porodiljne naknade i porodiljni dopust, jezični savjetnici sugeriraju rodiljni.

Prema tome, ispravne su sljedeće rečenice.

Uvodi se puna plaća za cijeli rodiljni dopust.

Rodiljne naknade moraju se povećati.

PIŠE: Anja Hudoletnjak