Posljednji ili zadnji

Znate li da postoji razlika u značenju pridjeva posljednji i zadnji?

Razmislite o sljedećim rečenicama i izaberite ispravan pridjev.

Prespavao je budilicu i stigao je posljednji/zadnji na posao.

Neću stići na ručak jer moram dugo čekati u banci. Naime, posljednji/zadnji sam u redu.

Marko Alerić i Tamara Gazdić-Alerić u svojoj knjizi Hrvatski u upotrebi navode točnu razliku između spomenutih pridjeva. Pridjev posljednji ima vremensko značenje i znači „onaj koji dolazi poslije svih“. S druge strane, pridjev zadnji ima prostorno značenje. On označava „onog koji je stražnji, iza, na kraju reda“.

Iako možda niste imali osviještenu značenjsku razliku, možete vidjeti da je ona zapravo jednostavna. Posljednji ima vremensko, a zadnji prostorno značenje.

Sada se možemo vratiti na rečenice na početku teksta. Ispravno je:

Prespavao je budilicu i stigao je posljednji na posao.

Neću stići na ručak jer moram dugo čekati u banci. Naime, zadnji sam u redu.

PIŠE: Anja Hudoletnjak