Putem ili putom

putem ili putom

Kaže li se putem ili putom?

U školi su nas vrlo rano naučili da je svejedno koji ćemo oblik riječi upotrijebiti, odnosno da nema značenjske razlike između njih. Naravno, ne prihvaćaju svi dvostruka rješenja za jezične probleme te smatraju da čim postoje dva oblika, oni moraju imati neku značenjsku razliku. Ne moraju. 

Kod imenice put, sami odaberite hoćete li u množini reći putovi ili putevi, ali onda u tome budite dosljedni (nemojte u jednoj rečenici upotrijebiti e, a u drugoj o). Za to imamo i potkrepu - dublete dozvoljava Anićev Rječnik hrvatskoga jezika.