Kako se broje slogovi

kako se broje slogovi.jpg

Kod brojanja slogova nužno je znati nekoliko osnovnih pravila. Početno pravilo kojim se uvodi u navedenu tematiku kaže da riječ ima onoliko slogova koliko ima samoglasnika. Već tu treba naglasiti da osim a, e, i, o, u, ubrajamo i slogotovorno r.
Pokušajte riječi slog, let, sunce, drvo, ljuljačka, torbica, otorinolaringolog sami rastaviti na slogove pa provjerite jeste li dobro prebrojili broj slogova:
-    jedan slog: slog, let
-    dva sloga: sunce, drvo (sun-ce, dr-vo)
-    tri sloga: ljuljačka, torbica (lju-lja-čka, tor-bi-ca)
-    četiri sloga: krizantema (kri-zan-te-ma)
-    pet slogova: kućepazitelj (ku-će-pa-zi-telj)
-    osam slogova: otorinolaringolog (o-to-ri-no-la-rin-go-log)
Međutim, uz navedeno pravilo dolazi još jedno koje se tiče odraza starog glasa jata (ije). Kada riječi u sebi sadrže glasovnu skupinu ije koja je odraz jata, spomenuta se skupina ne može rastaviti na slogove. To znači da riječi cvijet i riječ imaju samo jedan slog, a dijete dva sloga (dije-te). 
Također, bitno je spomenuti da se ne rastavljaju dž, lj, nj, već ostaju unutar istoga sloga. To možemo potvrditi primjerima udžbenik i zaljubiti (udž-be-nik, za-lju-bi-ti). 
Imajući na umu ove smjernice, brojanje slogova više ne bi trebalo predstavljati problem! Sret-no!

Piše: Anja Hudoletnjak

Magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i švedskog jezika i kulture. Nakon studija u Zagrebu i šestomjesečnog boravka u Švedskoj, vraća se u rodni Varaždin. Osim književnosti i jezika, njezini su drugi interesi planinarenje, pilates, kolači i ostali kulinarski užici.

Isidora Vujošević