Latinoamerički ili latinskoamerički

latinoamerički ili latinskoamerički.jpg

Je li ispravno latinoamerički ili latinskoamerički?

Ispravan je pridjev latinskoamerički jer je to složenica nastala od Latinske Amerike.

Međutim, ako govorimo o osobi koja živi na području Južne ili Srednje Amerike, tada je ispravno reći Latinoamerikanac/Latinoamerikanka. U ovom se slučaju upotrebljava prefiksoid latino- koji je nastao od pridjeva latinski, a značenjem upućuje na južnoamerički.

U svim ostalim svezama upotrebljava se pridjev latinskoamerički (npr. latinskoamerički plesovi, latinskoamerička jela, latinskoamerički običaji).

Stoga, ispravan je pridjev latinskoamerički, ali ako se radi o imenici, odnosno o osobi, tada je ispravno reći Latinoamerikanac/Latinoamerikanka.

Ponovimo na primjerima: Latinoamerikanci odlično plešu latinskoameričke plesove. Volim jesti latinskoamerička jela.

Latinoamerikanke su lijepe žene.

Piše: Anja Hudoletnjak