Facebooku ili Facebook-u

Novo moderno doba nosi i brojne nove riječi. No, znamo li ih točno pisati i izgovarati?

Sada ćemo komentirati samo pisanje riječi Facebook.

Što biste odabrali kao ispravno?

1.     To sam vidjela na Facebooku.

2.     To sam vidjela na Facebook-u.

Ispravna je prva rečenica zato što kod deklinacije riječi Facebook nije potrebna spojnica. Facebook nije pokrata (poput CIA-e, BBC-a, INA-e) i premda je strana riječ, kod dekliniranja se promatra kao i svaka druga imenica muškoga roda.

Znači, nema potrebe za pisanjem spojnice, kako u lokativu, tako ni u jednom drugom padežu (Faceboka, Facebooku, Facebookom itd.).

PIŠE: Anja Hudoletnjak