Promjenjiv ili promjenljiv

promjenjiv ili promjenljiv

Kažemo li da je vrijeme promjenjivo ili promjenljivo?

Oboje je u upotrebi i obje riječi su jednako ispravne.

Riječ je, dakle, o dubletama, kakvih ima dosta u hrvatskome jeziku, što mnoge govornike zbunjuje. Da, teško je ponekad prihvatiti da može ovako, a i onako; ljudi traže jedno ispravno rješenje. No, zaista, možemo reći promjenjiv, ali i promjenljiv

Ipak, dobro je odabrati jednu od inačica, i nje se držati cijelo vrijeme te po istom principu tvoriti i oprečni oblik (nepromjenjiv odnosno nepromjenljiv). Isti je slučaj i s riječju zamjenjiv odnosno zamjenljiv, pa time i s oprečnim oblikom nezamjenjiv/nezamjenljiv.